Casemanagement

Op het moment dat een medewerker ziek is, wordt er van de werkgever verwacht dat hij hiermee omgaat zoals de Wet Verbetering Poortwachter van hem verlangt. Deze wet gaat de strijd aan met langdurig verzuim en verlangt dat werkgever en medewerker zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Er wordt veel verwacht van een werkgever op het moment dat een medewerker ziek wordt en al helemaal wanneer een medewerker door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs (volledig) arbeidsongeschikt raakt. Q Professionals kan hierbij ondersteuning bieden door het casemanagement over te nemen.

Stappen Wet Verbetering Poortwachter

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid komt er veel op de werkgever af. De Wet Verbetering Poortwachter brengt namelijk veel verplichtingen met zich mee, waaraan zowel werkgever als medewerker zich moeten houden. Hoofdregel is dat de organisatie met de medewerker op zoek gaat naar passend werk, of dit nu de eigen functie of een andere functie betreft. Om dit te realiseren moet de organisatie volgens deze wet een aantal stappen zetten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de volgende zaken:

opstellen van een probleemanalyse door bedrijfsarts (na zes weken);
opstellen van een plan van aanpak door werkgever/medewerker (na acht weken);
evalueren/bijstellen plan van aanpak (zes wekelijks);
eerstejaarsevaluatie maken (belangrijk keuzemoment voor re-integratie eigen werkgever of externe werkgever);
inzet interventies om herstel en re-integratie te bevorderen;
WIA-aanvraag indienen (een compleet en inhoudelijk deugdelijk re-integratiedossier opleveren aan UWV);
arbeidsvoorwaardelijke zaken (hoe nu verder met de arbeidsrelatie tot de arbeidsongeschikte medewerker?).

Drie belangen

In de bovenstaande regelgeving heeft de werkgever drie duidelijke belangen. Ten eerste wil de organisatie een zo spoedig mogelijke re-integratie, omdat de kosten van ziekte en re-integratie fors oplopen naarmate de tijd verstrijkt. Ten tweede wil de organisatie een loonsanctie (derde ziektejaar doorbetalen) voorkomen wanneer de medewerker een WIA-uitkering zou aanvragen. Tot slot is er nog een derde belang rondom ziekte en verzuim, namelijk het voorkomen ervan.

Hoewel de stappen in de Wet Verbetering Poortwachter niet al te ingewikkeld lijken, zal men in de praktijk voldoende uitdagingen tegenkomen. Er zijn namelijk veel regels waaraan het UWV bepaalde keuzemomenten van het verzuim- en re-integratietraject toetst. Het is daarom van belang om goed geïnformeerd te zijn en te blijven. Q Professionals biedt graag ondersteuning op dit gebied.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep